Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady k ochraně  a zpracování osobních údajů

vydané obchodní společnosti Krásné Nehty s.r.o, IČO 04799712 se sídlem Moskevská 534/47, Praha 10, 101 00, zapsané v obchodním  rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253697

Společnost  Krásné Nehty s r.o.  . vydává pro účely ochrany a bezpečného zpracování osobních údajů tyto Zásady:
 
Správce osobních údajů
 
Správcem evidovaných a zpracovávaných osobních údajů je společnost Krásné Nehty s r.o. (dále jen Krásné Nehty),  se sídlem Moskevská 534/47, Praha 10, 101 00,
IČ 04799712 registrovaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253697, která zpracovává osobní údaje za účelem  produktů a služeb, jejich prodeje, svého internetového obchodu  bezplatného zpřístupnění obsahů, umožnění zájemcům v účasti v soutěžích, anketách, případně z jiných důvodů spojených s její činnost..
 
Zpracovatel osobních údajů
 
Krásné nehty s.r.o. jako Správce může osobní údaje zpracovávat sama nebo k jejich zpracování může použít služeb prověřených smluvních zpracovatelů.
 
Rozsah osobních údajů
 
Jakékoli osobní údaje, které Správce shromáždí, eviduje a zpracovává budou z hlediska rozsahu omezeny na minimum nutné k zajištění smluvních závazků nebo akce, pro jejíž zajištění osobní údaje byly získávány.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu, v jakém je subjekt údajů poskytl
 
Způsob a doba zpracovávání osobních údajů
 
Poskytnuté osobní údaje na základě smluvního vztahu budou   Krásné  nehty  evidovat  po celou dobu trvání smluvního vztahu, tedy dodávání svých produktů, poskytování služeb  a následně dalších 5 let, pokud dále není stanoveno jinak, nebo  pokud  souhlas se zpracování údajů nebude odvolán.
 
Platí, že osobní údaje  na základě souhlasu budou poskytnuty na dobu neurčitou. Souhlas lze kdykoli odvolat.
 
Osobní údaje budou zpracovávány do doby odvolání souhlasu. 
Od tohoto okamžiku nebudou osobní údaje aktivně využívány, ale budou pouze archivovány 5 let  po ukončení souhlasu, není-li stanoveno jinak.  
 
Osobní údaje, které jsou nutné k splnění objednávky, smlouvy nebo plnění povinností daných obecnými právními předpisy Krásné nehty s.r.o.  zpracovávají  bez ohledu na poskytnutý souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a to i v případě odvolání  souhlasu subjektem údajů.
 
Žádné osobní údaje mimo zákonem daných případů nebudou poskytovány  třetí straně. S osobními údaji není prováděno automatizované individuální rozhodování včetně profilování.
 
Právní důvody zpracování osobních údajů
 
Krásné nehty   zpracovávají  osobní údaje na základě právních důvodů:
 
plnění smlouvy mezi  Krásnými Nehty s.r.o. jako Správcem a Objednatelem  jako subjektem údajů podle článku 6, odstavce 1b) Nařízení EU ,
 
souhlasu se zpracováním osobních údajů podle článku 6, odstavce 1a) Nařízení EU . Zpracovávány budou pouze údaje poskytnuté dobrovolně, nepodmíněně a souhlas lze kdykoli odvolat ,
 
plněním právních povinností podle  článku 6, odstavce 1c) Nařízení EU (vedení účetní a daňové evidence a informační povinnosti podle zákona)
 
ochrana oprávněných zájmů Správce či třetí strany podle článku 6, odstavce 1f) Nařízení EU (marketingové  aktivity  správce, zajištění právních nároků správce)
 
 
Práva subjektu osobních údajů a povinnosti  Krásných nehtů
 
subjekt osobních údajů má právo požadovat od Krásných nehtů jako správce přístup k osobním údajům,
 
subjekt osobních údajů má právo požadovat bez zbytečného odkladu opravu, odstranění nepřesnosti nebo vymazání osobních údajů, omezení jejich zpracování, má též právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Vymazány nemohou být osobní údaje, které jsou  Krásné Nehty s.r.o. jako Správce povinny zpracovávat na základě  příslušných právních předpisů,
 
subjekt osobních údajů má právo  získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány. Také má právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
 
Krásné Nehty s.r.o. jako Správce jsou  povinny  oznámit subjektům údajů jimž byly osobní údaje zpřístupněny veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů, omezení zpracování s výjimkou, kdy je to ze zřete hodných důvodů nemožné,
 
v případech, kdy je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu má subjekt údajů právo  tento souhlas kdykoli odvolat
 
pokud je ohroženo zabezpečení osobních údajů subjektu a může to mít vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, je Správce osobních údajů povinen toto porušení  zabezpečení  bez zbytečného odkladu oznámit subjektu údajů
 
subjekt údajů má právo podat stížnost na dozorující Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Oblasti činností Krásných nehtů , ve kterých mohou být zpracovávány osobní údaje
 
a) Prodej v rámci internetového obchodu
 
Právní důvod zpracováním - osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy či objednávky mezi smluvními stranami
 
Rozsah zpracování – obvykle v rozsahu objednávky zboží ,, tedy jméno a příjmení objednatele, případně i adresáta, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa
 
Doba zpracování – po dobu trvání smluvního vztahu a  5 let po jeho ukončení
 
Způsob zpracování – evidenci objednávek, tedy i zpracování osobních údajů  provádí Krásné Nehty s.r.o., k tomu používá služeb  prověřených IT dodavatelů, pro doručování používá doručovacích služeb od prověřených dodavatelů doručovacích služeb.
 
Marketingové aktivity -  na základě ustanovení o ochraně oprávněných zájmů Správce mohou Krásné Nehty s.r.o.  použít poskytnuté osobní údaje k marketingovým aktivitám na vlastní produkty a služby (nové produkty, cenové nabídky, upozornění na nepravidelnosti dodávek ,výluky z prodeje  apod.)
 
Odvolání nebo omezení souhlasu s použitím osobních údajů – odvolání nebo omezení používání osobních údajů je možné. .
 
b) Přímý prodej
 
Právní důvod zpracování – osobní údaje jsou zpracovávány na základě  plnění kupní smlouvy či objednávky akceptované  dodavatelem 
 
Rozsah  zpracování – obvykle v rozsahu objednávky zboží , tedy jméno a příjmení objednatele, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa
 
Doba zpracování – po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let po jeho ukončení
Způsob zpracování – evidenci objednávek, tedy i zpracování osobních údajů provádí Krásné nehty  samy
 
Odvolání souhlasu s použitím osobních údajů - odvolání nebo omezení používání osobních údajů je možné.
 
Marketingové aktivity
 
Právní důvod zpracování – pro marketingové aktivity  Krásných nehtů   používá:
 
a) ve smyslu ustanovení o ochraně oprávněných zájmů Správce  osobní údaje poskytnuté na základě plnění smlouvy či akceptované objednávky 
 
b) osobní údaje  poskytnuté na základě souhlasu,
 
Rozsah zpracování – osobní údaje  jsou zpravidla používány v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo
 
Doba zpracování
 
a) u osobních údajů poskytnutých na základě plnění smlouvy či akceptované objednávky po dobu trvání smluvního  vztahu a 5 let po jeho ukončení,
 
b) u osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu po dobu poskytnutí souhlasu.
 
Způsob zpracování – Krásné nehty provádí zpracování osobních údajů pro marketingové aktivity sama, případně využije IT služeb, doručovacích služeb od prověřených dodavatelů.
 
Odvolání souhlasu 
 
 Odvolání souhlasu nebo nebo omezení používání osobních údajů  je možné. Požadavek subjektu údajů bude  bez zbytečného odkladu akceptován.
 
 
 
Obchodní aktivity
 
Při provádění obchodních aktivit budou používány pouze osobní údaje poskytnuté obchodními partnery nebo získané z veřejných zdrojů, například obchodního  rejstříku, reklamy, různých rejstříků podnikatelů, webových prezentací firem apod.
 
Platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů
 
Pro ochranu  a zpracování osobních údajů platí zejména následující právní předpisy:
 
Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
 
Zákona 480/2004 Sb o některých službách informační společnosti v platném znění
 
Nařízení EU 2016/679 – GDPR- o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES
 
Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění
 
Zákon 634/199 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění.
 
 
Kontakty pro uplatnění práv a nároků
 
Subjekt osobních údajů může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a uplatnit svá dalších práva na kontaktních telefonech a mailech:
 
písemně na adrese: 
Krásné Nehty s.r.o., Moskevská 534/47
telefonicky na: 608 814 861
e-mailem na: info@krasnenehty.cz
 
 
Kontakt na dozorující úřad
 
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon 234665111, e.mail: posta@uoou.cz